Προκήρυξη Θέσης Διαχειριστή /Διαχειρίστριας Προγραμμάτων - Project Manager

Η διαχείριση προγραμμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητας του Ιδρύματος Λαμπράκη και καλύπτει τους τομείς εστίασης του έργου του, οι οποίοι βάσει των καταστατικών του στόχων είναι η εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ο πολιτισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Περίληψη θέσης

Το Ίδρυμα Λαμπράκη αναζητά ένα άτομο που θα έχει την ευθύνη όλων των πτυχών της διαχείρισης προγραμμάτων (project management) και της επιτυχούς εφαρμογής τους σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας διαχείρισης προγραμμάτων. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνει συγχρόνως πολλαπλές εργασίες και ευθύνες (multitasking), να συνεργάζεται αποτελεσματικά με συναδέλφους του και να διεκπεραιώνει αυτόνομα τις εργασίες της ευθύνης του. Η έδρα εργασίας βρίσκεται στην Αθήνα και είναι ενδεχόμενο να προϋποθέτει μετακίνηση 3-4 φορές το χρόνο σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Αντικείμενο εργασίας

Ειδικότερα ο/η διαχειριστής/-στρια προγραμμάτων αναλαμβάνει:
Να συντονίζει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα έργα της ευθύνης του.
Να κάνει απολογισμό της προόδου των έργων.
Να συμμετέχει στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου του Ιδρύματος.
Να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων και στη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων προς επιχορήγηση.
Να συμβάλλει στην ανεύρεση πόρων για την ανάπτυξη προγραμμάτων.
Να συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, συμβάλλοντας στο έργο τους.
Να εκπροσωπεί το Ίδρυμα σε συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, συνέδρια κ.ά.
Να επικοινωνεί και συνεργάζεται με τρέχοντες ή δυνητικούς εταίρους του Ιδρύματος.


Απαιτούμενα προσόντα

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων (θα εκτιμηθεί επιπλέον πιστοποίηση σε project management)
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, διαχείριση δικτυακού τόπου, διαχείριση social media account (θα εκτιμηθεί εμπειρία χρήσης βάσης δεδομένων και εμπειρία διαχείρισης περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)
Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο (θα εκτιμηθεί γνώση επιπλέον γλώσσας)


Απαιτούμενες δεξιότητες

Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες
Προσήλωση στο στόχο και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Ανάληψη πρωτοβουλιών
Προσδιορισμός προτεραιοτήτων και διαχείριση χρόνου
Ικανότητα επικοινωνίας
Συνεργασία (σε ομάδα)
Δημιουργικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmposition@lrf.gr :

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναφέρεται «Θέση Διαχείρισης Προγραμμάτων».
Μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν εγγράφως, οπότε και θα τους ζητηθούν αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας, καθώς και συστατικές επιστολές από εργοδότες. 

Η πολιτική προσλήψεων του Ιδρύματος Λαμπράκη εγγυάται τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυμα αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφασή του δεν υπόκειται σε ενστάσεις.