ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκήρυξη Θέσης Διαχειριστή /Διαχειρίστριας Προγραμμάτων - Project Manager

Η διαχείριση προγραμμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητας του Ιδρύματος Λαμπράκη και καλύπτει τους τομείς εστίασης του έργου του, οι οποίοι βάσει των καταστατικών του στόχων είναι η εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ο πολιτισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη. Περίληψη θέσης Το Ίδρυμα Λαμπράκη αναζητά ένα άτομο που θα έχει την ευθύνη όλων των πτυχών της διαχείρισης προγραμμάτων (project management) και της επιτυχούς εφαρμογής τους σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας διαχείρισης προγραμμάτων. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνει συγχρόνως πολλαπλές εργασίες και ευθύνες (multitasking), να συνεργάζεται αποτελεσματικά με συναδέλφους του και να διεκπεραιώνει αυτόνομα τις εργασίες της ευθύνης του. Η έδρα εργασίας βρίσκεται στην Αθήνα και είναι ενδεχόμενο να προϋποθέτει μετακίνηση 3-4 φορές το χρόνο σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.