ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2014

Καλλιέργεια του Εθελοντισμού στο Σχολείο - Πιλοτικό Πρόγραμμα | 2014

Διάρκεια: 22 μήνες
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΔΕΣΜΟΣ, Ίδρυμα Μποδοσάκη

Καλλιέργεια του Εθελοντισμού στο Σχολείο - Πιλοτικό Πρόγραμμα

 

Το Ίδρυμα Λαμπράκη συνεργάζεται με τον Δεσμό για την καλλιέργεια των αρχών και αξιών του Εθελοντισμού σε παιδιά και νέους. Η συνεργασία αυτή αναπτύσσεται στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης του Δεσμού και του Ιδρύματος Λαμπράκη να συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και πρόοδο μέσω της καλλιέργειας των αρχών της Ενεργού Πολιτειότητας στα παιδιά και στους νέους. Με την προοπτική της οργανικής ένταξης του Εθελοντισμού στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων, οι δύο φορείς συνεργάζονται για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού διδασκαλίας του Εθελοντισμού στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την πιλοτική δοκιμή του σε σχολεία, τη δημιουργία σχολικού δικτύου για τον Εθελοντισμό και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

 

Το έργο της δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού και η πιλοτική δοκιμή του σε 10 σχολεία της Αττικής χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 το Σχολικό Δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο περιλαμβάνει 63 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου και η πιλοτική εφαρμογή σε 53 σχολεία στην περιφέρεια χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

 

Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία: εκσυγχρονισμός και συστηματοποίηση του πλαισίου εφαρμογής | 2014

Το Ίδρυμα Λαμπράκη εκπονεί μελέτη του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των θεσμών της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας στην Ελλάδα, σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες υλοποίησης σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών που επικρατούν στη χώρα. Επίσης, γίνεται αναφορά και σε άλλες χώρες που έχουν δοκιμάσει και υιοθετήσει προσεγγίσεις, οι οποίες θεωρούνται διεθνώς ως καλές πρακτικές. Στόχος είναι η πρόταση ενός νέου πλαισίου εφαρμογής της πρακτικής άσκησης και μαθητείας που θα έχει ως βασικό προσανατολισμό την ενίσχυση της κινητικότητας, της ευελιξίας και τη διεύρυνση των ευκαιριών και δυνατοτήτων που προσφέρονται σήμερα στους νέους.  Στόχος είναι η ανάδειξη των ωφελειών που προκύπτουν από την ανάπτυξη και συστηματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος θα αποτελέσουν χρήσιμο υλικό στα χέρια ερευνητών και εκείνων που χαράσσουν τις σχετικές πολιτικές.

Ενίσχυση και αναβάθμιση της τεχνογνωσίας για τον Αγροτουρισμό | 2014

Μελέτη για την ενίσχυση και αναβάθμιση της τεχνογνωσίας για τον Αγροτουρισμό

 

Στο πλαίσιο της συμβολής του στην ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας και σε συνέχεια του έργου που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια ο Χρήστος Λαμπράκης στον Αγροτουρισμό, το Ίδρυμα Λαμπράκη πραγματοποίησε μελέτη αναφοράς, προς αξιοποίηση από κάθε ενδιαφερόμενο Έλληνα πολίτη, που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί συστηματικά στο χώρο.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more