ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2011

Μάθηση και Φυσικές Επιστήμες | 2011

Διάρκεια: 1 έτος

Μάθηση και Φυσικές Επιστήμες

Το πρόγραμμα «Μάθηση και Φυσικές Επιστήμες» απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απ' όλην τη χώρα, καθώς και σε επιστήμονες/ ερευνητές των Φυσικών Επιστημών. Προσέφερε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο τύπων δραστηριοτήτων, με βάση τις οποίες θα συμμετάσχουν σε τελικό διαγωνισμό με απονομή αντίστοιχων βραβείων:

Α) Η πρώτη επιλογή απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς και περιελάμβανε την επιμόρφωσή τους στον  εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες, στην Προσχολική/ Πρωτοβάθμια  και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Για την επιμόρφωση αξιοποιήθηκε το ηλεκτρονικό περιβάλλον του Εργαστηρίου του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας (ΔΣΚ). Επίσης, μπορούσαν  να συμμετάσχουν σχολικές μονάδες που είναι ήδη μέλη του ΔΣΚ και παρακολουθούσαν το Β' και Γ' Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Σχολικής Μονάδας. Για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας απαιτήθηκε η υποβολή των εξής δύο εργασιών στο χώρο του ηλεκτρονικού Εργαστηρίου: α) 'Εκθεση σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας και (β) 'Εκθεση εφαρμογής και αποτίμησης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Β) Η δεύτερη επιλογή απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς, όσο και σε ερευνητές των Φυσικών Επιστημών και αφορά την παραγωγή επιστημονικού περιεχομένου, το οποίο οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν με την υπόλοιπη κοινότητα αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στην Πύλη της Πρωτοβουλίας. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν προϋποθέτει την εφαρμογή ενός project στη σχολική πράξη, όπως δηλαδή οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της παραπάνω κατηγορίας, αλλά εστιάζει στην παραγωγή περιεχομένου, σε μορφή Θεματικών Παρουσιάσεων, το οποίο θα προορίζεται για εκπαιδευτική αξιοποίηση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν ατομικά ή να συνεργασθούν σε ομάδες. Αίτηση συμμετοχής για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορούν να υποβάλουν και μέλη του Εργαστηρίου του ΔΣΚ, ανεξάρτητα από την Επιμόρφωση ή τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εκπονούν στα πλαίσια της συμμετοχής της σχολικής τους μονάδας στο ΔΣΚ.

VISCED | 2011

Διάρκεια: 2 έτη

Ψηφιακό Σχολείο και σχολική εκπαίδευση για εφήβους και νέους ενηλίκους

Ο κύριος στόχος του VISCED είναι να καταγράψει και να αναλύσει με συστηματικό τρόπο καινοτόμες μαθησιακές/διδακτικές πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν ΤΠΕ και τους σχετιζόμενους πάροχους Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των Ψηφιακών Σχολείων και Κολλεγίων) που απευθύνονται στις ηλικίες 14 – 21 ετών, σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η μελέτη αυτή θα προσφέρει πολύτιμα στοιχεία, στατιστικά και αναλύσεις που θα στηρίξουν πολιτικές, καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας και προτάσεις για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και θα απευθύνεται σε ειδικούς, ερευνητές, κυβερνητικούς παράγοντες, εκπαιδευτικές οργανώσεις και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία της ηλεκτρονικής μάθησης. 

Start-up-Eu- Be a High-tech Entrepreneur | 2011

Το έργο StartUp-EU-Be a High-tech Entrepreneur έχει ως αντικείμενο την πιλοτική ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού που θα στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more