ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2008

Πρόσκληση 172 | 2008

Πρόσκληση 172

Η μελέτη ασχολήθηκε ειδικά με θέματα ποιότητας στην παρουσίαση-αξιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου για εκπαιδευτική χρήση. Κατά συνέπεια, με την επέκταση της μελέτης: α) διασφαλίσθηκε η παγίωση και η δοκιμαστική εφαρμογή ενός δυναμικού πλαισίου μετα-δεδομένων και β) αναπτύχθηκε ένα πακέτο από ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των ψηφιακών συλλογών για στοχευμένη, ποιοτική εκπαιδευτική χρήση όσων πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανισμών επιθυμούν να υιοθετήσουν αυτό το σχήμα.

Πέραν του εμπλουτισμού και της εξειδίκευσης του περιεχομένου της αρχικής μελέτης της πρόσκλησης 65 το προτεινόμενο έργο έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη μαθησιακών εργαλείων και εφαρμογών υπό μορφή "kit".

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more