ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2007

Μελέτη για τη Διαμόρφωση και Διάδοση Προτύπων και Διαδικασιών Σχεδιασμού Πολιτιστικών Κόμβων | 2007

Διάρκεια: 2 έτη

Μελέτη για την διαμόρφωση και διάδοση Προτύπων και Διαδικασιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαδικτυακών Κόμβων και Πολιτιστικών Οργανισμών (Πρόσκληση 65)

Η Μελέτη εξειδικεύει τα αποτελέσματα ανάλογης μελετητικής δράσης του Ιδρύματος Λαμπράκη, με την οποία προσδιορίσθηκαν πλαίσια ποιότητας και «οδηγίες» για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους πολιτιστικούς φορείς, ώστε να αξιοποιήσουν τα «ψηφιακά αποθετήρια» που αναπτύσσουν και να απαντήσουν στις αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας αλλά και επιμέρους ομάδων (νέοι, μαθητές) για ενημέρωση ή και εκπαίδευση.

Η Μελέτη προδιαγράφει ένα σύστημα σήμανσης του ψηφιακού υλικού των πολιτιστικών φορέων, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα αξιοποιήσιμο από τη σχολική εκπαίδευση, σε μαθησιακές διαδικασίες στο διαδίκτυο.

MOBIBLOG | 2007

MOBIBLOG

Το έργο MOBIBLOG ανέπτυξε φιλικές λύσεις «ιστολογίων» ("blogs") για τους φοιτητές στην Ευρώπη, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες τους σχετικά με τα προγράμματα κινητικότητας στα Ευρωπαϊκά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, το υπό ανάπτυξη περιβάλλον στο διαδίκτυο, προσέφερε «εργαλεία»  αποτύπωσης των εμπειριών των φοιτητών, έτσι δημιουργήθηκε σταδιακά ένα χρήσιμο «σώμα» πληροφοριών το οποίο: α) αύξησε το ενδιαφέρον των μελών του κοινού Ευρωπαϊκού χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετέχοντας στα προγράμματα κινητικότητας, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ανταλλαγή εμπειριών και στη βελτίωση των προοπτικών απασχολησιμότητάς τους και β) δημιούργησε έναν «πόρο» πληροφόρησης για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/σπουδαστές που σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες σπουδών σε άλλο ίδρυμα εκτός από το δικό τους.

IANUS | 2007

IANUS

Το έργο IANUS κατέγραψε τις τρέχουσες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα προγράμματα προσφοράς μάθησης σε ομάδες πολιτών προχωρημένης ηλικίας, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα των μεθόδων «δια-γενεακής» μάθησης.  Στόχος ήταν η μέσω της σχετικής συγκριτικής ανάλυσης συγκεκριμένων περιπτώσεων,  πλαισίων (δεικτών) ποιότητας για το σχεδιασμό και την ανάληψη ολοκληρωμένων δράσεων-προγραμμάτων, που θα μπορούν να «πείσουν» τα μέλη της εν λόγω ηλικιακής ομάδας να επανεργοποιηθούν σε κοινωνικές και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Ειδικότερη έμφαση δόθηκε στα θέματα του λεγόμενου «ψηφιακού αλφαβητισμού», που αποτελεί ένα αναδυόμενο και ισχυροποιούμενο αίτιο ενδεχόμενου κοινωνικού αποκλεισμού.

Πρόγραμμα HISTORY | 2007

HISTORY

Το έργο HISTORY επεδίωξε την ένταξη κοινωνικών ομάδων ηλικιωμένων ανθρώπων στην καθημερινότητα και την οικονομική και κοινωνική ζωή. Ο στόχος αυτός υιοθετήθηκε ως προτεραιότητα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, εν όψει και της δημογραφικής γήρανσης που διαπιστώνεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τις ανάγκες του προγράμματος αναπτύχθηκε «περιβάλλον ιστολογίου» στο διαδίκτυο, ώστε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να διατυπώσουν την «ιστορία» τους, αναστοχαζόμενοι και μαθαίνοντας από την ίδια τη διαδικασία την οποία βιώνουν, αλλά και από τις εμπειρίες των άλλων.

Μάθηση και Επιχειρείν | 2007

Μάθηση και Επιχειρείν

Το πρόγραμμα «Μάθηση και Επιχειρείν» το οποίο σχεδιάστηκε και προσφέρθηκε από το Ίδρυμα Λαμπράκη σε Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Αττικής κατά τα σχολικά έτη 2007-2008 και 2008-2009. Το πρόγραμμα με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό που υιοθετήθηκε, επεδίωξε να καλλιεργήσει στους συμμετέχοντες μαθητές την ικανότητα του επιχειρείν, προσεγγίζοντας την από παιδαγωγική - πρωτίστως - σκοπιά. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η επιχειρηματικότητα θεωρείται ως μια από τις βασικές ικανότητες (key competences) που θα πρέπει να έχει αναπτύξει το άτομο ολοκληρώνοντας τη φοίτησή του στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση - αλλά και να αναπτύσσει διά βίου - ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. Πρόκειται για μια ικανότητα ευρεία και πολύπλευρη, που όσο και αν περιλαμβάνει την εξοικείωση με τον κόσμο των επιχειρήσεων, τους νόμους και τη λειτουργία της αγοράς και το χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, ταυτόχρονα - ενδεχομένως πρωτίστως - αφορά τη συμμετοχή και δράση του ατόμου στην κοινωνία.

Αναλυτικότερα, η έννοια του επιχειρείν περιλαμβάνει:
 

  • την ικανότητα αναζήτησης ευκαιριών για δράση και προσφορά,
  • τη θετική στάση για ανάληψη πρωτοβουλιών σύμφωνα με το εκάστοτε πλαίσιο συνθηκών,
  • την ικανότητα για αυτοοργάνωση και αυτενέργεια,
  • την ικανότητα για ομαδική δραστηριότητα και οργάνωση μιας ομάδας με στόχο την επίτευξη ποιοτικού αποτελέσματος,
  • την ικανότητα για στοχοθεσία και σχεδιασμό,
  • την ικανότητα για οικονομική διαχείριση,
  • την ικανότητα εκτίμησης, κάθε ενδεχόμενου αποτελέσματος (επιδιωκόμενου ή μη) και τη θετική στάση - αντιμετώπιση του κινδύνου,
  • τη θετική, αλλά και κριτική, στάση απέναντι στην αλλαγή και την καινοτομία,
  • την ευρηματικότητα και δημιουργικότητα,
  • την επιστημονική σκέψη και προσέγγιση στο χειρισμό των προβλημάτων και των φαινομένων της οικονομικής, αλλά και ευρύτερης κοινωνικής πραγματικότητας.
Eμφάνιση προηγούμενων ετών more