ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2007

Μελέτη για τη Διαμόρφωση και Διάδοση Προτύπων και Διαδικασιών Σχεδιασμού Πολιτιστικών Κόμβων | 2007

Διάρκεια: 2 έτη

Μελέτη για την διαμόρφωση και διάδοση Προτύπων και Διαδικασιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαδικτυακών Κόμβων και Πολιτιστικών Οργανισμών (Πρόσκληση 65)

Η Μελέτη εξειδικεύει τα αποτελέσματα ανάλογης μελετητικής δράσης του Ιδρύματος Λαμπράκη, με την οποία προσδιορίσθηκαν πλαίσια ποιότητας και «οδηγίες» για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους πολιτιστικούς φορείς, ώστε να αξιοποιήσουν τα «ψηφιακά αποθετήρια» που αναπτύσσουν και να απαντήσουν στις αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας αλλά και επιμέρους ομάδων (νέοι, μαθητές) για ενημέρωση ή και εκπαίδευση.

Η Μελέτη προδιαγράφει ένα σύστημα σήμανσης του ψηφιακού υλικού των πολιτιστικών φορέων, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα αξιοποιήσιμο από τη σχολική εκπαίδευση, σε μαθησιακές διαδικασίες στο διαδίκτυο.

edecCa | 2007

Διάρκεια: 1 έτος
Συνεργαζόμενοι φορείς: MEDES Observatory, Temi Zammit Foundation

edecCa:Κέντρο Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας Πολιτιστικών Οργανισμών

Στόχοι του έργου edecCa είναι η ίδρυση «Κέντρων Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας (ΚΑΤ) - Πολιτιστικών Οργανισμών» στην Ιταλία, Ελλάδα και Μάλτα έτσι ώστε οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Πολιτισμού να αναπτύξουν τη λειτουργική-οργανωτική τους επάρκεια για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των καινοτόμων εφαρμογών προς την κατεύθυνση της προσφοράς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και δη με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας για τη διάδοση τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καλής πρακτικής μέσω υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

MOBIBLOG | 2007

MOBIBLOG

Το έργο MOBIBLOG ανέπτυξε φιλικές λύσεις «ιστολογίων» ("blogs") για τους φοιτητές στην Ευρώπη, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες τους σχετικά με τα προγράμματα κινητικότητας στα Ευρωπαϊκά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, το υπό ανάπτυξη περιβάλλον στο διαδίκτυο, προσέφερε «εργαλεία»  αποτύπωσης των εμπειριών των φοιτητών, έτσι δημιουργήθηκε σταδιακά ένα χρήσιμο «σώμα» πληροφοριών το οποίο: α) αύξησε το ενδιαφέρον των μελών του κοινού Ευρωπαϊκού χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετέχοντας στα προγράμματα κινητικότητας, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ανταλλαγή εμπειριών και στη βελτίωση των προοπτικών απασχολησιμότητάς τους και β) δημιούργησε έναν «πόρο» πληροφόρησης για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/σπουδαστές που σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες σπουδών σε άλλο ίδρυμα εκτός από το δικό τους.

Πρόγραμμα HISTORY | 2007

HISTORY

Το έργο HISTORY επεδίωξε την ένταξη κοινωνικών ομάδων ηλικιωμένων ανθρώπων στην καθημερινότητα και την οικονομική και κοινωνική ζωή. Ο στόχος αυτός υιοθετήθηκε ως προτεραιότητα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, εν όψει και της δημογραφικής γήρανσης που διαπιστώνεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τις ανάγκες του προγράμματος αναπτύχθηκε «περιβάλλον ιστολογίου» στο διαδίκτυο, ώστε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να διατυπώσουν την «ιστορία» τους, αναστοχαζόμενοι και μαθαίνοντας από την ίδια τη διαδικασία την οποία βιώνουν, αλλά και από τις εμπειρίες των άλλων.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more