ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2006

Ηλεκτρονικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας | 2006

Διάρκεια: 1 έτος
Συνεργαζόμενοι φορείς: Lexigram, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ηλεκτρονικός Θησαυρός της Νέας, Καθαρεύουσας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Διαδίκτυο

Μορφωτική Πρωτοβουλία - Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας | 2006

Διάρκεια: 4 έτη

Μορφωτική Πρωτοβουλία

Με εισήγηση του Ιδρύματος Λαμπράκη, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κοινωφελές Ίδρυμα Άλέξανδρος Σ. Ωνάσης και το Ίδρυμα Λαμπράκη αποφάσισαν να συνεργαστούν και να συγκροτήσουν μια ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός Προγράμματος Εκπαιδευτικών Δράσεων που θα έχει ως στόχο την εισαγωγή σειράς καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απώτερος στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας και η διασφάλιση ίσων και δημιουργικών ευκαιριών μάθησης και πρόσβασης των νέων στην εργασία, με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

DROP IN | 2006

Διάρκεια: 2 έτη

DROP IN! Εκπαιδευτικές συνεργασίες και ομότιμη αξιολόγηση για μια καλύτερη αξιολόγηση των πολιτικών και διατομεακών πρακτικών με στόχο τη μείωση της Σχολικής Διαρροής στην Ευρώπη.

Το έργο DROP IN! καταγράφει τις πολιτικές και τα προγράμματα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αντιμετώπισης της Σχολικής Διαρροής, που έχουν αναδειχτεί ως προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής στις Ευρωπαϊκές χώρες.  Η καταγραφή περιλαμβάνει τη δημιουργία αρχείου με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην κάθε χώρα, σε ερευνητικό επίπεδο ή/και στην υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης του προβλήματος. Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει: (α)την ανάλυση και ανάδειξη αποτελεσματικών προγραμμάτων και πολιτικών για τη Σχολική Διαρροή ("good practice") στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (β)την εξ αυτής διαμόρφωση ενός πλαισίου δεικτών για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και πολιτικών αντιμετώπισης του προβλήματος και (γ)τη σύνταξη τελικής έκθεσης για το πρόβλημα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτάσεις σχετικά με τον συντονισμό των πολιτικών και των επιμέρους προγραμμάτων.

DISCOVER | 2006

Διάρκεια: 2 έτη

Το πρόγραμμα DISCOVER 

Το πρόγραμμα DISCOVER καταγράφει τις μεθοδολογίες και τις πρακτικές στη μάθηση, για τις ηλικίες 4-12 ετών, όπου αξιοποιούνται τεχνικές μάθησης μέσω παιγνίων, καθώς και άλλες μορφές επαύξησης της ικανοποίησης των παιδιών από την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται περαιτέρω οι απαιτήσεις για την ευρύτερη υιοθέτηση αυτών των μεθόδων και των προτύπων μάθησης, με σκοπό τη διαμόρφωση θετικών και αποτελεσματικών για την πολυπολιτισμική προσέγγιση πρακτικών εκπαίδευσης.
Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει την ανάλυση των πρακτικών που έχουν ήδη υιοθετηθεί στη σχολική εκπαίδευση στις Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και τη δημιουργία βιβλιοθήκης επιμορφωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή διαδικασία, κανοντάς την περισσότερο ανταποδοτική για αυτούς και τους μαθητές τους.

eSTART | 2006

Διάρκεια: 2 έτη

eSTART: Δίκτυο Ψηφιακού Αλφαβητισμού για την Πρωτοβάθμια και κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το έργο eSTART διαμορφώνει και ενεργοποιεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων, με στόχο το συντονισμό της προσέγγισης στα θέματα «Ψηφιακού Αλφαβητισμού» στη σχολική εκπαίδευση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, εντέλει, στη διαμόρφωση ενός πλαισίου αναφοράς, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους χαράσσοντες την εκπαιδευτική πολιτική και τις κατευθύνσεις στο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητες των μαθητών στις νέες μορφές αλφαβητισμού (διαχείριση και δημιουργία περιεχομένου).  Για να εκπληρώσει τον στόχο του, το eSTART θα καταγράψει τα ισχύοντα σχετικά με την καλλιέργεια του «Ψηφιακού Αλφαβητισμού» στα αναλυτικά προγράμματα των Ευρωπαϊκών χωρών και θα αποτιμήσει την εξελικτική πορεία της παιδαγωγικής προσέγγισης.

MOBIKID | 2006

Διάρκεια: 2 έτη

Το πρόγραμμα MobiKid

Το πρόγραμμα MobiKid εξετάζει το φαινόμενο της κινητικότητας των μαθητών και των επιπτώσεων που αυτή έχει στις σχολικές τους επιδόσεις. Εξετάζονται επίσης οι συνθήκες ένταξης και αφομοίωσης μαθητών στα σχολικά συστήματα 12 ευρωπαϊκών κρατών, ενώ παράλληλα προωθείται ο διάλογος και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών ανάμεσα στους ενδιαφερομένους.

 

EAGLE | 2006

EAGLE: Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για τη διαγενεακή μάθηση

Το έργο "EAGLE: European Approaches to Inter-Generational Learning" μελέτησε τα προγράμματα και τις πολιτικές στήριξης και ενσωμάτωσης των ηλικιωμένων ανθρώπων στον κοινωνικό ιστό και τον ενεργό πληθυσμό, ιδιαίτερα μέσω των πρακτικών της διαγενεακής μάθησης.
Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει εκθέσεις αποτύπωσης και την ανάλυση αποτελεσματικών πρακτικών και επιτυχημένων περιπτώσεων προγραμμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more