ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2006

Ηλεκτρονικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας | 2006

Διάρκεια: 1
Συνεργαζόμενοι φορείς: Lexigram, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικός Θησαυρός της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Λόγιας και Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Διαδίκτυο

Μορφωτική Πρωτοβουλία - Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας | 2006

Διάρκεια: 4 έτη

Μορφωτική Πρωτοβουλία

Με εισήγηση του Ιδρύματος Λαμπράκη, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, το Κοινωφελές Ίδρυμα Άλέξανδρος Ωνάσης και το Ίδρυμα Λαμπράκη αποφάσισαν να συνεργασθούν και να συγκροτήσουν μια ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ με σκοπό να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Προγράμματος Εκπαιδευτικών Δράσεων που είχε ως στόχο την εισαγωγή σειράς καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απώτερος στόχος της Πρωτοβουλίας ήταν η συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας και η διασφάλιση ίσων και δημιουργικών ευκαιριών μάθησης και πρόσβασης των νέων στην εργασία, με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

DROP IN | 2006

Διάρκεια: 2 έτη

DROP IN! Learning partnerships and peer review for a better evaluation of policies and cross-sectoral practices reducing dropout in Europe

Το έργο DROP IN! κατέγραψε τις πολιτικές και τα προγράμματα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αντιμετώπισης της Σχολικής Διαρροής, που αναδείχθηκαν ως προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής στις Ευρωπαϊκές χώρες.  Η καταγραφή περιελάμβανε τη δημιουργία αρχείου με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις επιμέρους χώρες, σε ερευνητικό επίπεδο ή και στην υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης του προβλήματος. Το τελικό αποτέλεσμα περιελάμβανε (α) την ανάλυση και ανάδειξη αποτελεσματικών προγραμμάτων και πολιτικών για τη Σχολική Διαρροή ("good practice") στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (β) την εξ αυτής διαμόρφωση ενός πλαισίου δεικτών για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και πολιτικών αντιμετώπισης του προβλήματος και (γ) τη σύνταξη τελικής έκθεσης για το πρόβλημα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτάσεις σχετικά με τον συντονισμό των πολιτικών και των επιμέρους προγραμμάτων.

DISCOVER | 2006

Διάρκεια: 2 έτη

Το έργο DISCOVER κατέγραψε τις μεθοδολογίες και τις πρακτικές στη μάθηση, για τις ηλικίες κ-9, όπου αξιοποιούνται τεχνικές μάθησης μέσω παιγνίων καθώς και άλλες μορφές επαύξησης της ικανοποίησης των παιδιών από την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται περαιτέρω οι απαιτήσεις για την ευρύτερη υιοθέτηση αυτών των μεθόδων και των προτύπων μάθησης, με σκοπό τη διαμόρφωση θετικών και αποτελεσματικών για την πολυ-πολιτισμική προσέγγιση πρακτικών εκπαίδευσης.
Το τελικό αποτέλεσμα περιελάμβανε την ανάλυση των πρακτικών που έχουν ήδη υιοθετηθεί στη σχολική εκπαίδευση στις Ευρωπαϊκές χώρες και μια (μινι-) βιβλιοθήκη επιμορφωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να στηριχθούν στο έργο τους και να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή διαδικασία, κανοντάς την περισσότερο ανταποδοτική για αυτούς και τους μαθητές τους.

eSTART | 2006

Διάρκεια: 2 έτη

eSTART:Digital Literacy Network for Primary and Lower Secondary (K-9)Education

Το έργο estart διαμορφώνει και ενεργοποιεί ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων, με στόχο τον συντονισμό της προσέγγισης στα θέματα "Ψηφιακού Αλφαβητισμού" στη σχολική εκπαίδευση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, εντέλει, τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αναφοράς, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους χαράσσοντες την εκπαιδευτική πολιτική και τις κατευθύνσεις στο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητες των μαθητών στις νέες μορφές αλφαβητισμού ("διαχείριση" και "δημιουργία" περιεχομένου, "λόγου").  Για να εκπληρώσει τον στόχο του, το eSTART θα καταγράψει τα ισχύοντα σχετικά με την καλλιέργεια του "Ψηφιακού Αλφαβητισμού" στα αναλυτικά προγράμματα των Ευρωπαϊκών χωρών και θα αποτιμήσει την εξελικτική πορεία της παιδαγωγικής προσέγγισης, από αυτήν της διδασκαλίας του "γνωστίκού αντικειμένου" ("Πληροφορική") σε αυτήν της καλλιέργειας σύνθετων ικανοτήτων των μαθητών. 

MOBIKID | 2006

Διάρκεια: 2 έτη

Το έργο MobiKid μελέτησε το φαινόμενο της κινητικότητας των μαθητών και των επιπτώσεων που αυτή είχε στις σχολικές τους επιδόσεις. Εξετάστηκαν οι συνθήκες ένταξης και αφομοίωσης μαθητών από διαφορετικές χώρες στα σχολικά συστήματα 12 ευρωπαϊκών κρατών, ενώ παράλληλα προωθήθηκε ο διάλογος και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών ανάμεσα στους ενδιαφερομένους.

 

EAGLE | 2006

EAGLE:European Approaches to Inter-Generational

Το έργο EAGLE: European Approaches to Inter-Generational Learning μελέτησε τα προγράμματα και τις πολιτικές στήριξης και ενσωμάτωσης των ηλικιωμένων στον κοινωνικό ιστό και τον ενεργό πληθυσμό, ιδιαίτερα μέσω των πρακτικών της δια-γενεακής μάθησης.
Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει εκθέσεις αποτύπωσης και την ανάλυση αποτελεσματικών πρακτικών και επιτυχημένων περιπτώσεων προγραμμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με σχετικά περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε αυτόν τον τομέα.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more