ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2005

D-SPACE | 2005

Διάρκεια: 1,5 έτος

Discovery Space

TRACE | 2005

Διάρκεια: 2 έτη

TRACE:TRAnsparent Competences in Europe

Το έργο TRACE μελέτησε τα συστήματα περιγραφής προσόντων και ικανοτήτων καθώς και αυτά των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και κατάρτισης στον Ευρωπαϊκό χώρο και ανέπτυξε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας, ώστε να μπορούν να ανταλλαγούν δεδομένα, μεταξύ των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζονται τα δεδομένα αυτά.  Στόχος ήταν η διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης των διαφόρων ομάδων χρηστών, των εκπαιδευτικών φορέων, φορέων πιστοποίησης ή και των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, σε πληροφορίες που βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης/κατάρτισης, πιστοποίησης ή και συμβουλευτικής για εργασία και εκπαίδευση. Το έργο συνέταξε σειρά εκθέσεων "αποτύπωσης" και μιαν οντολογία-πρότυπο για τη μεταδομή των πληροφοριακών συστημάτων, που στηρίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες (στο διαδίκτυο).

Η Ελλάδα και ο κόσμος μέσα από τους χάρτες | 2005

Διάρκεια: 1 έτος

Η Ελλάδα και ο κόσμος μέσα από τους χάρτες

 

 
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με θέμα τη χρήση του χάρτη ως μέσου για τη γνωριμία των μαθητών με την Ελλάδα και τον kόσμο. Στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό και να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο. Στόχος του είναι επίσης  η αξιοποίηση από το μαθητή της παρεχόμενης πληροφορίας για να δομήσει μία όσο γίνεται ολοκληρωμένη αντίληψη, όχι μόνο για τη γεωγραφία της Ελλάδος αλλά και για τους λόγους που διαμόρφωσαν τα οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, δημογραφικά αλλά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της, όπως επίσης να διερευνήσουν την αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω παραγόντων.
Ενδείκνυται για τις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις του Δημοτικού.

 

POSILLIPO | 2005

Διάρκεια: 2 έτη

POSILLIPO - Σύστημα Παρακολούθησης της Σύμπραξης για την Υλοποίηση Πρωτοβουλιών και πρακτικών

Το έργο POSILLIPO αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της δομής, διαμόρφωσης, διατήρησης, ανάπτυξης και εξέλιξης της διά βίου μάθησης και το ρόλο των ενδιαφερομένων στον καθορισμό, το σχεδιασμό, στην υλοποίηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και πρωτοβουλιών.

HELIOS | 2005

Διάρκεια: 2 έτη

HELIOS - Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning)

Το έργο επιδιώκει την πιλοτική λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις εξελίξεις στον τομέα της Ηλεκτρονικής Μάθησης ("e-learning"), ώστε να είναι δυνατή η τεκμηριωμένη εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τις ευρύτερες επιπτώσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.  Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν:
 

  • Έξι (6) Θεματικές Εκθέσεις για τις επιπτώσεις/σχέσεις του "e-learning" σε έξι επιλεγμένες περιοχές: Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, Κοινωνική Συνοχή, Ποιότητα της Εκπαίδευσης, Αποτελεσματικότητα - Κόστος, Απασχολησιμότητα, Ατομική Ανάπτυξη και Πολίτης, Ευρωπαϊκή βιομηχανία Πληροφορικής και Εκδόσεων, Οργανωτικές Αλλαγές και Καινοτομία και Διεθνοποίηση της Εκπαίδευσης.
  • Δύο (2) Ετήσεις Εκθέσεις Συγκριτικής Ανάλυσης, για τις εξελίξεις του "e-learning" στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Δύο (2) Ετήσιες Εκθέσεις των μακρο-εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπληρούμενες με υπό διαμόρφωση σενάρια μεταβολών στα εκπαιδευτικά συστήματα.
  • Σχέδιο ολοκληρωμένης αξιοποίησης των επιμέρους συστημάτων παρατήρησης και ανάλυσης των παραμέτρων των εκπαιδευτικών συστημάτων καθώς και των ευρύτερων εξελίξεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρώπη, σε μια "πρότυπη μετα-δομή" στο Διαδίκτυο, όπου θα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους των εθνικών εκπαιδευτικών αρχών, υπηρεσιών απασχόλησης, ερευνητικών και επιστημονικών φορέων, να εντοπίζουν τις κατάλληλες πληροφορίες (πηγές) για τις σχετικές αποφάσεις.

EQUAL - CRESCENT / ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ | 2005

Διάρκεια: 2 έτη

EQUAL - CRESCENT / ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Στόχος του έργου CRESCENT που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» είναι:

  • η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πρότασης για την οργάνωση και προώθηση της συμπληρωματικότητας μεταξύ του πολιτισμικού - περιβαλλοντικού κεφαλαίου και των ήπιων εναλλακτικών μορφών Τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
  • η ανάδειξη και ο προσδιορισμός των επαγγελμάτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων που συνδέονται με την οργάνωση του πολιτιστικού - περιβαλλοντικού κεφαλαίου που απαιτούνται για την προβολή και ολοκληρωμένη αξιοποίησή του από την κοινωνική επιχείρηση,
  • η δημιουργία αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων και η υλοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης στις  θεματικές του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και των εναλλακτικών μορφών Τουρισμού,
  • η δημιουργία κατάλληλου υπόβαθρου για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τόσο σε σχέση με το πεδίο δράσης στο οποίο ειδικεύεται το συγκεκριμένο έργο, όσο και σε σχέση με την προώθηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς της κοινωνικής οικονομίας («πράσινες») δρατηριότητες και επαγγέλματα - οικολογία - βιολογικές καλλιέργειες - ανακύκλωση, κοινωνικές υπηρεσίες κ.ά.)

OGS | 2005

Έρευνα για τα στερεότυπα στη Σχολική Εκπαίδευση

TRIANGLE | 2005

Το πρόγραμμα TRIANGLE

Ο στόχος του προγράμματος "TRIANGLE" είναι να συμβάλει στην ποιότητα της ηλεκτρονικής μάθησης στην Ευρώπη, με την οικοδόμηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος που να μπορεί να έχει ηγετική θέση  στον τομέα αυτό.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more