ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2004

TALE | 2004

Διάρκεια: 2 έτη

TALE - Telling About Learning Experiences

Το έργο TALE ανέπτυξε μια πανευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου παρουσιάστηκαν μαθησιακά παραδείγματα, διαδικασίες και ιστορίες από άτομα. Οι ιστορίες αυτές στόχευαν ιδεατά να παρουσιάζουν την επιτυχή επίλυση προβλημάτων.

Για το στόχο αυτό συστηματοποιήθηκε ο τρόπος συλλογής, κατηγοριοποίησης και αξιολόγησης μεγάλου αριθμού ιστοριών που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο πραγματεύονται μαθησιακές εμπειρίες.  Παράλληλα, ενισχύθηκε ο πανευρωπαϊκός χαρακτήρας της πλατφόρμας με σκοπό να δημιουργηθεί ένα μεταφραστικό δίκτυο από τους εταίρους.

VALUE SCOUT | 2004

Διάρκεια: 2 έτη

VALUE SCOUT - Value Schools and Citizenship Observatory for Culture and Sport

Το έργο επεδίωξε την πιλοτική λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού "Παρατηρητηρίου", για τις εξελίξεις στο τομέα της αθλητικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον ώστε να είναι δυνατή η τεκμηριωμένη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την μετάδοση αξιών μέσα από αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις.  Στα πλαίσια του προγράμματος, συγκεντρώθηκαν από έγκυρες πηγές, στοιχεία και περιπτώσεις καλών πρακτικών (best practices) που αφορούν την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών αναφορικά με την πολιτιστική και αθλητική εκπαίδευση στο σχολικό περιβάλλον.  Σκοπός ήταν η σύνθεση αυτών των στοιχείων και η χρήση τους για την παρακολούθηση και την αποτίμηση των πολιτικών και των δράσεων σχετικά με την επίδραση τους στην καλλιέργεια αξιών, την κοινωνικοποίηση των νέων ανθρώπων και την ενεργώ συμμετοχή τους ως πολίτες στις δημοκρατικές διαδικασίες.  Με αυτό τον τρόπο το έργο προσδοκεί να διευκολύνει τον πολιτικό εκπαιδευτικό προσανατολισμό και να ενδυναμώσει μια ευρεία μέθοδο συντονισμού των Κρατών Μελών και των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων και φορέων που ενεργοποιούνται στον τομέα της πολιτιστικής και αθλητικής εκπαίδευσης και ειδικότερα στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για την ΕυρωπαΪκή εκπαίδευση (Education and Training 2010).

Το έργο με την λήξη του παρέδωσε τα εξής:

  • Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο προσέγγισης και μελέτης της αθλητικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης, όπως συντελείται στην σχολική εκπαίδευση.
  • Μια διαδικτυακή βάση δεδομένων με 30 τουλάχιστον μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) που αφορούν την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών αναφορικά με την πολιτιστική και αθλητική εκπαίδευση στο σχολικό περιβάλλον.
  • Μία καταγραφή με τους φορείς και τους οργανισμούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που δραστηριοποιούνται στον χώρο
  • Ένα δίκτυο από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους χαράζοντες εκπαιδευτική πολιτική
  • Μία σειρά από δείκτες που επικεντρώνονται και αποτιμούν ποιοτικές πλευρές της αθλητικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης
  • Μία σειρά από προτάσεις με στόχο το κοινό στο οποίο απευθύνεται (policy makers στον χώρο της πολιτιστικής και αθλητική εκπαίδευση.

 

  

Ασύρματη Γενιά | 2004

Διάρκεια: 1 έτος

Ασύρματη Γενιά

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η μελέτη της κοινωνικής απορρόφησης και αποδοχής των κινητών τεχνολογιών από την κοινωνική ομάδα με τα υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης και χρησιμοποιίησης τους, τη νεολαία. Ο στόχος αυτός ακολουθεί το επιχείρημα ότι η πραγματική καινοτομία στις κινητές τεχνολογίες θα επέλθει όταν οι σημερινοί έφηβοι γίνουν εργαζόμενοι ενήλικες. Και αυτό γιατί οι νέοι είναι η περισσότερο προσαρμοστική βάση χρηστών, οι οποίοι μαθαίνουν να αφομοιώνουν τις νέες τεχνολογίες με ένα μοναδικό τρόπο.

Στόχος του έργου ήταν η κατανόηση της συνεχούς επίδρασης της κινητής τηλεφωνίας και των σχετικών υπηρεσιών αναφορικά με :

1) Αλλαγές κοινωνικής συμπεριφοράς μεταξύ εφήβων. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις της κατοχής, της χρησιμοποίησης του κινητού τηλεφώνου και της αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο;  Κάποια αρχικά ευρήματα αποκαλύπτουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των κοινωνικών σχέσεων των εφήβων και των μεθόδων επικοινωνία τους.  Μέσω της κατοχής και χρήσης κινητού τηλεφώνου, οι νέοι αποκαλύπτουν την συμμετοχή τους σε κοινωνικές ομάδες και καθορίζουν τα όρια των κοινωνικών τους δικτύων. Ένας επόμενος κρίσιμος τομέας προς διερεύνηση είναι οι οικογενειακές σχέσεις.  Η κατοχή κινητού τηλεφώνου αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας; Μήπως το κινητό τηλέφωνο επηρεάζει το επίπεδο ανεξαρτησίας των εφήβων μέσα στον οικογενειακό κύκλο; Οι παραπάνω ερωτήσεις καλύπτουν μόνο μερικές από τις πρωταρχικές ερευνητικές περιοχές. Μέσω της 1ης φάσης του έργου αυτές οι ερωτήσεις θα αναπτύχθηκαν και ολοκληρώθηκαν.

2) Εκπαίδευση και το σχολικό περιβάλλον.  Οι σχολικοί κανόνες θέτουν όρια στο πότε και πόσο συχνά οι νέοι μπορούν να επικοινωνούν και να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα.  Σαν αντίδραση, οι νέοι έπρεπε να υιοθετήσουν μεθόδους αποκάλυψης των κοινωνικών τους δικτύων οι οποίες ελαχιστοποιούν το κόστος και ξεπερνάνε τους σχολικούς κανόνες. Το αποτέλεσμα ήταν η χρησιμοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικά αποδεκτών μεθόδων χρήσης, όπως τα γραπτά μηνύματα.

3) Επιχειρηματικές προοπτικές και ευκαιρίες. Οι εταιρείες που θέλουν να πετύχουν με την παροχή υπηρεσιών τρίτης γενιάς θα πρέπει να στοχεύσουν τις προσφορές τους στην νεανική αγορά.  Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη και στις Η.Π.Α., το ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες τρίτης γενιάς είναι μεγαλύτερο στις ηλικίες τις μικρότερες των 25 ετών. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να αναλύσουν τα κοινωνικά συστατικά της νεολαίας και των μεθόδων που οι νέοι ακολουθούν στην χρησιμοποίηση της κινητής τηλεφωνίας έτσι ώστε να αναπτύξουν ένα δελεαστικό πακέτο και να χτίσουν μία μακροχρόνια σχέση.

4) Περιγραφικά Σενάρια Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης (μελέτες περιπτώσεων σχετικά με το πώς οι κινητές τεχνολογίες αφομοιώνονται στην καθημερινή ζωή των εφήβων). Για παράδειγμα, πολλοί θεωρούν ότι η επικοινωνία των εφήβων μέσω γραπτών μηνυμάτων γίνεται με βάση μία συγκεκριμένη πατέντα. Αυτή η ερμηνεία της κουλτούρας των γραπτών μηνυμάτων μεταξύ των νέων είναι λανθασμένη. Η έκφραση μέσω γραπτών μηνυμάτων συνδυασμένη με την εφηβική δημιουργικότητα προσαρμόζεται στις συνθήκες.

Ο τελικός σκοπός του έργου ήταν η διάχυση και η εκμετάλλευση αυτής της γνώσης κατά την διάρκεια του έργου και, ειδικότερα, με την οργάνωση μιας ημερίδας που στόχο είχε την αύξηση της συναίσθησης και την διάχυση του αντίκτυπου με τρόπο ώστε να πληροφορήσει όλους τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς και να επηρεάσει τις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής και στρατηγικών αποφάσεων.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more