ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2003

LEONIE | 2003

Διάρκεια: 2 έτη

LEONIE - Learning in Europe

Το έργο LEONIE  έχει ως αντικείμενο τη συνδρομή του σε μια διαρκή και συνεχιζόμενη ανάλυση της αξιολόγησης των μαθησιακών συστημάτων που εκπονείται από τις υπηρεσίες όπως το Eurydice και το CEDEFOP και να συμβάλλει στην ίδρυση ενός παρατηρητηρίου της Εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Με αυτό τον τρόπο το έργο προσδοκά να διευκολύνει τον πολιτικό εκπαιδευτικό προσανατολισμό και να δημιουργήσει μια ευρεία μέθοδο συντονισμού των Κρατών Μελών και των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων που ενεργοποιούνται στον τομέα της διά βίου μάθησης και ειδικότερα στην επίτευξη των απόλυτων μακροπρόθεσμων στόχων για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση.

EPICT | 2003

Διάρκεια: 2 έτη

EPICT - European Pedagogical ICT Licence

Το European Pedagogical ICT Licence είναι ένα πρόγραμμα ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, το οποίο συνδυάζει την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ με την παιδαγωγική τους αξιοποίηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προγράμματος οι δεξιότητες χειρισμού των ΤΠΕ δεν θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν με τρόπο αποτελεσματικό έξω από το πλαίσιο της παιδαγωγικής τους χρήσης και αξιοποίησης. Το EPICT είναι ένα πρότυπο πρόγραμμα επιμόρφωσης που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς γνώσεις και δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην παιδαγωγική τους κατάρτιση.

H εφαρμογή του European Pedagogical ICT Licence στο ελληνικό περιβάλλον υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eContent της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του έργου είναι να αξιοποιήσει ένα υφιστάμενο πρότυπο επιμόρφωσης που περιλαμβάνει ψηφιακό υλικό δοκιμάζοντας την εφαρμογή του σε άλλες ευρωπαïκές χώρες.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more