ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

2002

DELOS | 2002

Διάρκεια: 1 έτος

DELOS - Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού Παρατηρίου της Ηλεκτρονικής Μάθησης

Το έργο DELOS (Developing a European e-learning Observatory System) προετοιμάζει τη σύσταση ενός βιώσιμου Συστήματος Παρατήρησης, προκειμένου να παρασχεθεί υποστήριξη στις εθνικές και τις ευρωπαϊκές αρχές για την πορεία των μεταβολών στα εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά και για την υλοποίηση του e-learning Action Plan. Σκοπός του έργου είναι να διαμορφώσει τους τρόπους και τα μέσα για τον καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων Παρατηρητηρίων στην Ευρώπη και των διαφορετικών προσεγγίσεων που υιοθετούν, και πιο συγκεκριμένα αυτά των διεθνών οργανισμών, των διαφόρων Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών και αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προγραμμάτων όπως τα προγράμματα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, LEONARDO DA VINCI και IST. Βασικό αποτέλεσμα του έργου είναι η μετατροπή των μέχρι πρόσφατα ασυντόνιστων προσπαθειών σε ένα οργανωμένο και αποδοτικό Σύστημα Παρατήρησης, ικανό να υποστηρίξει τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη σχολική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, τα Ερευνητικά Κέντρα, τις κυβερνήσεις και τη «βιομηχανία» της Εκπαίδευσης.

 

eLEARN TN | 2002

RELL | 2002

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more