ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

2002

DELOS | 2002

Διάρκεια: 1 έτος

DELOS - Developing a European e-Learning Observation System

Το έργο DELOS (Developing a European eLearning Observatory System) προετοίμασε τη σύσταση ενός βιώσιμου Συστήματος Παρατήρησης, προκειμένου να παρασχεθεί υποστήριξη στις εθνικές και τις Ευρωπαϊκές αρχές για την πορεία των μεταβολών στα εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και για την υλοποίηση του eLearning Action Plan. Σκοπός του έργου ήταν να διαμορφώσει τους τρόπους και τα μέσα για τον καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων Παρατηρητηρίων στην Ευρώπη και των διαφορετικών προσεγγίσεων που υιοθετούν, και πιο συγκεκριμένα αυτά των διεθνών οργανισμών, των διαφόρων Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών και αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προγραμμάτων όπως το Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, LEONARDO DA VINCI και IST. Βασικό αποτέλεσμα του έργου ήταν η μετατροπή των μέχρι πρόσφατα ασυντόνιστων προσπαθειών σε ένα οργανωμένο και αποδοτικό Σύστημα Παρατήρησης, ικανό να υποστηρίξει τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη σχολική εκπαίδευση, την Ακαδημαϊκή, τα Ερευνητικά Κέντρα, τις κυβερνήσεις και την «βιομηχανία» της εκπαίδευσης.

eLEARN TN | 2002

eLearn TN:eLearning Thematic Network

Your text here...

RELL | 2002

RELL

Your text here...

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more