ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2002

DELOS | 2002

Διάρκεια: 1 έτος

DELOS - Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού Παρατηρίου της Ηλεκτρονικής Μάθησης

Το έργο DELOS (Developing a European e-learning Observatory System) προετοιμάζει τη σύσταση ενός βιώσιμου Συστήματος Παρατήρησης, προκειμένου να παρασχεθεί υποστήριξη στις εθνικές και τις ευρωπαϊκές αρχές για την πορεία των μεταβολών στα εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά και για την υλοποίηση του e-learning Action Plan. Σκοπός του έργου είναι να διαμορφώσει τους τρόπους και τα μέσα για τον καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων Παρατηρητηρίων στην Ευρώπη και των διαφορετικών προσεγγίσεων που υιοθετούν, και πιο συγκεκριμένα αυτά των διεθνών οργανισμών, των διαφόρων Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών και αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προγραμμάτων όπως τα προγράμματα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, LEONARDO DA VINCI και IST. Βασικό αποτέλεσμα του έργου είναι η μετατροπή των μέχρι πρόσφατα ασυντόνιστων προσπαθειών σε ένα οργανωμένο και αποδοτικό Σύστημα Παρατήρησης, ικανό να υποστηρίξει τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη σχολική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, τα Ερευνητικά Κέντρα, τις κυβερνήσεις και τη «βιομηχανία» της Εκπαίδευσης.

 

RE2U | 2002

Διάρκεια: 3 έτη

RE2U - Romanian-European eUniversity

Βασικός σκοπός του έργου αυτού είναι η προώθηση ουσιαστικής και υπεύθυνης χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ρουμανίας, στοχεύοντας στην υποστήριξη των καινοτομιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε σχέση με την ολοκληρωτική υιοθέτηση των αλλαγών που παρατηρούνται στο οικονομικό και κοινωνικό κατεστημένο της Ρουμανίας.

Το έργο αυτό δημιουργεί ένα σύστημα επιμόρφωσης, σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο προσφέρει πολύ καλής ποιότητας υπηρεσίες και περιεχόμενο σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

SEEQUEL | 2002

Διάρκεια: 2 έτη

SEEQUEL - Βιώσιμο περιβάλλον για την αξιολόγηση της ποιότητας της ηλεκτρονικής μάθησης

Το έργο SEEQUEL (Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in e-learning) εντάσσεται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας e-learning. Στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο θα εστιάσει σε θέματα που αφορούν την αποτίμηση της ποιότητας, την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής μάθησης, τη διερεύνηση καλών πρακτικών και μεθοδολογικών πλαισίων διασφάλισης της ποιότητας της ηλεκτρονικής μάθησης.

TRAINSEE | 2002

Διάρκεια: 1 έτος

TRAINSEE:Training in Information Technologies in South Eastern Europe

Βασικός στόχος του έργου αυτού είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Προγράμματα επιμόρφωσης/κατάρτισης τετράμηνης διάρκειας στην Ελλάδα (ΔΕΗ), Ρουμανία (PETROM), Βουλγαρία (Bulgarian Telecom), Τουρκία (LOGO Software), 2002-2003.

eLEARN TN | 2002

eLEARN | 2002

RELL | 2002

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more