ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2002

DELOS | 2002

Διάρκεια: 1 έτος

DELOS - Developing a European e-Learning Observation System

Το έργο DELOS (Developing a European eLearning Observatory System) προετοίμασε τη σύσταση ενός βιώσιμου Συστήματος Παρατήρησης, προκειμένου να παρασχεθεί υποστήριξη στις εθνικές και τις Ευρωπαϊκές αρχές για την πορεία των μεταβολών στα εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και για την υλοποίηση του eLearning Action Plan. Σκοπός του έργου ήταν να διαμορφώσει τους τρόπους και τα μέσα για τον καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων Παρατηρητηρίων στην Ευρώπη και των διαφορετικών προσεγγίσεων που υιοθετούν, και πιο συγκεκριμένα αυτά των διεθνών οργανισμών, των διαφόρων Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών και αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προγραμμάτων όπως το Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, LEONARDO DA VINCI και IST. Βασικό αποτέλεσμα του έργου ήταν η μετατροπή των μέχρι πρόσφατα ασυντόνιστων προσπαθειών σε ένα οργανωμένο και αποδοτικό Σύστημα Παρατήρησης, ικανό να υποστηρίξει τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη σχολική εκπαίδευση, την Ακαδημαϊκή, τα Ερευνητικά Κέντρα, τις κυβερνήσεις και την «βιομηχανία» της εκπαίδευσης.

RE2U | 2002

Διάρκεια: 3 έτη

RE2U - Romanian-European eUniversity

Βασικός σκοπός του έργου αυτού ήταν η προώθηση ουσιαστικής και υπεύθυνης χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ρουμανίας, στοχεύοντας στην υποστήριξη των καινοτομιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε σχέση με την ολοκληρωτική υιοθέτηση των αλλαγών που παρατηρούνται στο οικονομικό και κοινωνικό κατεστημένο της Ρουμανίας.

Το έργο αυτό δημιούργησε ένα σύστημα επιμόρφωσης, σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο προσέφερε πολύ καλής ποιότητας υπηρεσίες και περιεχόμενο σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

SEEQUEL | 2002

Διάρκεια: 2 έτη

SEEQUEL - Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in e-learning

Το έργο SEEQUEL (Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in e-learning) εντάσσεται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας E-Learning. Στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Το έργο θα εστιάσει σε θέματα που αφορούν στην αποτίμηση της ποιότητας, στην αξιολόγηση της ηλεκτρονικής μάθησης, στην διερεύνηση καλών πρακτικών και μεθοδολογικών πλαισίων διασφάλισης της ποιότητας της ηλεκτρονικής μάθησης.

TRAINSEE | 2002

Διάρκεια: 1 έτος

TRAINSEE:Training in Information Technologies in South Eastern Europe

Βασικός στόχος του έργου αυτού ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση στην Νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Προγράμματα επιμόρφωσης/κατάρτισης τετράμηνης διάρκειας στην Ελλάδα (ΔΕΗ), Ρουμανία (PETROM), Βουλγαρία (Bulgarian Telecom), Τουρκία (LOGO Software), 2002-2003.

eLEARN TN | 2002

eLearn TN:eLearning Thematic Network

Your text here...

eLEARN | 2002

eLEARN

Your text here...

RELL | 2002

RELL

Your text here...

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more