ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2002

@LIS ISN | 2002

Διάρκεια: 2 έτη

@LIS International Stakeholders Networking

Το έργο αποσκοπεί στο να δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ οργανισμών και φορέων της Ευρώπης και αντιστοίχων της Λατινικής Αμερικής που δραστηριοποιούνται στους τομείς: e-government, e-Health, e-Learning, e-Culture.

Το συγκεκριμένο έργο καταγράφει τις ανάγκες που έχουν προκύψει προκειμένου να υποστηριχθούν πολιτικές και επεκτάσεις στη συγκεκριμένη αγορά. Παράλληλα, προτείνει τρόπους και πλαίσια για τη συστηματική υποστήριξη αυτών των δράσεων σε βάθος χρόνου, αλλά και την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων.

eLEARN TN | 2002

eLEARN | 2002

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more