ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2002

@LIS ISN | 2002

Διάρκεια: 2 έτη

@LIS International Stakeholders Networking

Το έργο αποσκοπούσε στο να δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ Οργανισμών και φορέων της Ευρώπης και αντιστοίχων της Λατινικής Αμερικής που δραστηριοποιούνται στους τομείς: e-government, e-Health, e-Learning, e-Culture.

Το συγκεκριμένο έργο κατέγραψε τις ανάγκες που προέκυψαν προκειμένου να υποστηριχθούν πολιτικές και επεκτάσεις στην συγκεκριμένη αγορά. Παράλληλα, πρότεινε τρόπους και πλαίσια για την συστηματική υποστήριξη αυτών των δράσεων σε βάθος χρόνου αλλά και την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων.

eLEARN TN | 2002

eLearn TN:eLearning Thematic Network

Your text here...

eLEARN | 2002

eLEARN

Your text here...

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more