ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2001

VALNET | 2001

Διάρκεια: 2 έτη

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη δημιουργία των σχολείων του αύριο

Το έργο αυτό αποσκοπεί στο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο γνώσης για την Καινοτομία στο Σχολείο και τις κατάλληλες προϋποθέσεις με κατεύθυνση τη δημιουργία των σχολείων τού αύριο. Στόχος του έργου είναι να θεμελιώσει μία ενιαία υποδομή για την τεκμηρίωση και επίδειξη των προϊόντων και υπηρεσιών που προκύπτουν από τα εκπαιδευτικά αναπτυξιακά έργα και μελέτες  της Κοινωνίας των Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Η κύρια δραστηριότητα είναι να αξιολογήσει πέντε έργα του Προγράμματος “Schools for Tomorrow” χρησιμοποιώντας ένα κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο σε επιλεγμένα σχολεία της Ευρώπης, να ομαδοποιήσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα. 

POLE | 2001

Διάρκεια: 2 έτη

Το έργο POLE 

Το έργο POLE  έχει ως αντικείμενο την καταγραφή των αναγκών και των προδιαγραφών μεταξύ των πολιτικών που αφορούν τη Διά Βίου Εκπαίδευση και την πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης αναφορικά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών.

SOLE | 2001

Διάρκεια: 3 έτη

SOLE - Sofi@net Odl Learning centre European network

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός βασικού μοντέλου για τη μάθηση μέσω Διαδικτύου, η κατάρτιση οδηγιών για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού υλικού, η ανάπτυξη διαδικασιών πιστοποίησης της διαδικτυακής μάθησης, η θέσπιση κριτηρίων ποιότητας και διαδικασιών πιστοποίησης ενός συστήματος παροχής μάθησης μέσω Διαδικτύου και η ανάπτυξη υλικών μάθησης μέσω Διαδικτύου.

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της διά βίου μάθησης με την ανάπτυξη των κατάλληλων μέσων για εξατομικευμένη μάθηση, με στόχο την απόκτηση περαιτέρω ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η χρήση των ΤΠΕ και η γνώση ξένων γλωσσών.  Επίσης, με την ολοκλήρωσή του θα δημιουργηθεί ένα εικονικό περιβάλλο μάθησης που προσφέρει ηλεκτρονικά μέσα για αυτομάθηση και διδασκαλία μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more