ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2001

VALNET | 2001

Διάρκεια: 2 έτη

European Schoolnet Validation Networks of Excellence

Το έργο αυτό αποσκοπούσε στο να οικοδομηθεί ένα πλαίσιο γνώσης για τις καινοτομίες στα σχολεία και να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία των σχολείων του αύριο. Στόχος του έργου ήταν να στήσει μία ενιαία υποδομή για τη τεκμηρίωση και επίδειξη των προϊόντων και υπηρεσιών που προκύπτουν από τα εκπαιδευτικά αναπτυξιακά έργα και μελέτες  της Κοινωνίας των Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Η κύρια δραστηριότητα ήταν να αξιολογήσει 5 έργα του Προγράμματος “SchoolsforTomorrow”  χρησιμοποιώντας ένα κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο σε επιλεγμένα της Ευρώπης, να ομαδοποιήσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των παραπάνω έργων. 

POLE | 2001

Διάρκεια: 2 έτη

POLE - Policy Observatory for LifeLong Learning Employability

Το έργο POLE  είχε ως αντικείμενο την καταγραφή των αναγκών και των προδιαγραφών μεταξύ των πολιτικών που αφορούν στην Δια Βίου Εκπαίδευση και στην πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης αναφορικά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών.

SOLE | 2001

Διάρκεια: 3 έτη

SOLE - Sofi@net Odl Learning centre European network

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός βασικού μοντέλου για τη μάθηση μέσω Διαδικτύου, η κατάρτιση οδηγιών για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη φηφιακού υλικού, η ανάπτυξη διαδικασιών πιστοποίησης της διαδικτυακής μάθησης, η θέσπιση κριτηρίων ποιότητας και διαδικασιών πιστοποίησης ενός συστήματος παροχής μάθησης μέσω Διαδικτύου και η ανάπτυξη υλικών μάθησης μέσω Διαδικτύου.

Το πρόγραμμα είχε σκοπό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της δια βίου μάθησης με την ανάπτυξη των κατάλληλων μέσων για εξατομικευμένη μάθηση, με στόχο την απόκτηση περαιτέρω ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η χρήση των ΤΠΕ και η γνώση ξένων γλωσσών.  Επίσης, ολοκλήρωσε τη δημιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος μάθησης που προσφέρει ηλεκτρονικά μέσα για αυτο-μάθηση και διδασκαλία μέσω διαδικτύου / σε πραγματικό χρόνο.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more