ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2001

EQUAL - Μονοπάτια Απασχόλησης και Καριέρας | 2001

Διάρκεια: 3 έτη

EQUAL - Μονοπάτια Απασχόλησης και Καριέρας

Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός πανελλαδικού δικτύου "one-shop" δομών, οι οποίες θα παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και κατάρτισης στην αγορά εργασίας, για ανέργους που υφίστανται αποκλεισμό από την εργασία. Το έργο προβλέπει:

  • Την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης προσέγγισης και υποστήριξης των ανέργων από τα Κέντρα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προώθησης στην Απασχόληση, των Κ.Ε.Κ.
  • Την ανάπτυξη μιας κεντρικής δομής δικτύωσης, στήριξης και παρακολούθησης των Κ.Ε.Κ.
  • Τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία εταιρειών και φορέων κατάρτισης.
  • Την ανάπτυξη νέων τρόπων και εργαλείων επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης μειονεκτουσών ομάδων. Η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στη διαμόρφωση και εξέλιξη του έργου διασφαλίζεται κυρίως μέσω των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με:

α) την εφαρμογή ενός νέου συστήματος για την Επαγγελματική Συμβουλευτική και την Προώθηση της Απασχόλησης των ανέργων σε όλες τις περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, και

β) τη μαθητεία/ τοποθέτηση των ανέργων μέσα σε επιχειρήσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα

Επιπρόσθετα, η ενεργός συμμετοχή των μεμονωμένων ατόμων επιτυγχάνεται μέσω συμβουλευτικής διαδικασίας, καθώς οι άνεργοι – υποστηριζόμενοι από τον σύμβουλο, ωθούνται στο να αξιολογήσουν τις ικανότητες και επιθυμίες τους, να λαμβάνουν αποφάσεις, να θέσουν προσωπικούς στόχους, και να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για την επαγγελματική τους εξέλιξη και καριέρα, το οποίο θα αναλάβουν την υποχρέωση να συνεχίσουν. Το προσωπικό σχέδιο δράσης για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, εκτός από ένα εργαλείο προγραμματισμού, αποτελεί και ένα σημείο αναφοράς για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων της κάθε δραστηριότητας και την αναγνώριση της επίτευξης των άμεσων στόχων και των αντικειμενικών σκοπών.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more