ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1992

ΣΑΠΦΩ : Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό | 1992

Διάρκεια: 2 έτη

ΣΑΠΦΩ: Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Η δραστηριοποίηση του Ιδρύματος Λαμπράκη στον τεχνολογικό τομέα των πολλαπλών μέσων (Multimedia) έχει ως σημείο αναφοράς τη συμμετοχή του στο έργο STRIDE «ΣΑΠΦΩ: Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό». Η συμμετοχή αυτή συνίσταται καταρχήν στο συντονισμό του πακέτου εργασίας που αφορά την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης της Βυζαντινής Ιστορίας, σε CD-ROM, με τη χρήση της τεχνολογίας DV-I, για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Ελληνικής Ιστορίας στο Λύκειο.