ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1992

ΣΑΠΦΩ : Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό | 1992

Διάρκεια: 2 έτη

ΣΑΠΦΩ : Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Η δραστηριοποίηση του Ιδρύματος Λαμπράκη στον τεχνολογικό τομέα των πολλαπλών μέσων (Multimedia) έχει ως σημείο αναφοράς τη συμμετοχή του στο Έργο STRIDE "ΣΑΠΦΩ: Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό". Η συμμετοχή αυτή συνίσταται καταρχήν στον συντονισμό του πακέτου εργασίας που αφορά στην ανάπτυξη μιας "ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης" της Βυζαντινής Ιστορίας, σε CD-ROM, με τη χρήση της τεχνολογίας DV-I, για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Ελληνικής Ιστορίας στο Λύκειο.