ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1992

Εκπαιδευτικά Βίντεο Ιδρύματος Λαμπράκη | 1992

Διάρκεια: 3 έτη

Σειρά 40 Εκπαιδευτικών Βίντεο τα οποία αναφέρονται στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία, την Αστρονομία, την Βιολογία και την Χημεία. Τα βίντεο αυτά έχουν διανεμηθεί δωρεάν σε 1.100 δημόσια γυμνάσια και λύκεια στην Ελλάδα.

Οδηγός Παλιννοστούντος Πολίτη | 1992

Διάρκεια: 1 έτος

Οδηγός Παλιννοστούντος Πολίτη

Το Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων δημιούργησαν ένα "Πληροφοριακό Σύστημα" για το σημερινό πρόσωπο της Ελλάδας, αναπτυγμένο σε σειρά πέντε (5) ταινιών βίντεο με έντυπο συνοδευτικό υλικό.

Περιεχόμενο Πληροφοριακού Συστήματος :

1) Γεωγραφική θέση της Ελλλάδας (έκταση, πληθυσμός, κατανομή του, αστικά κέντρα κλπ.) - Διοικητικό και Πολιτικό Σύστημα (οργάνωση και λειτουργία της Πολιτείας, διοικητική οργάνωση του Κράτους) - Διεθνείς Σχέσεις (ένταξη σε Διεθνείς Οργανισμούς, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, κλπ)

2) Οικονομικό και Νομισματικό Σύστημα (μορφή της οικονομίας, Τραπεζικό Σύστημα κλπ.) - Επαγγελματική κατάρτιση και Απασχόληση (κατά κλάδο, περιοχή, ειδικά προβλήματα Παλιννοστούντων, ανεργία κλπ.)

3) Εκπαίδευση και Έρευνα (βαθμίδες Εκπαίδευσης, καθεστώς φοίτησης, ενίσχυση επιστημονικής έρευνας κλπ.)

4) Δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών (ατομικά, κοινωνικά, πολιτικά δικαιώματα, φορολογικό καθεστώς, κλπ.) - Παλιννοστούντες και παροχές, διευκολύνσεις.

5) Υγεία - Περίθαλψη - Πρόνοια - Ασφάλιση (υγειονομική, νοσοκομειακή περίθαλψη, Ασφαλιστικοί φορείς, συντάξεις, κλπ.)

ΣΑΠΦΩ : Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό | 1992

Διάρκεια: 2 έτη

ΣΑΠΦΩ : Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Η δραστηριοποίηση του Ιδρύματος Λαμπράκη στον τεχνολογικό τομέα των πολλαπλών μέσων (Multimedia) έχει ως σημείο αναφοράς τη συμμετοχή του στο Έργο STRIDE "ΣΑΠΦΩ: Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό". Η συμμετοχή αυτή συνίσταται καταρχήν στον συντονισμό του πακέτου εργασίας που αφορά στην ανάπτυξη μιας "ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης" της Βυζαντινής Ιστορίας, σε CD-ROM, με τη χρήση της τεχνολογίας DV-I, για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Ελληνικής Ιστορίας στο Λύκειο.

ΠΕΡΣΕΥΣ | 1992

ΠΕΡΣΕΥΣ

Το Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Τμήμα Κλασσικών Σπουδών του HARVARD υλοποίησαν το πρόγραμμα "ΠΕΡΣΕΥΣ". Το πρόγραμμα αυτό διευκολύνει την μελέτη της Αρχαϊκής και Κλασσικής Ελλάδας και παρέχει μεγάλη επιλογή τρόπων μελέτης Αρχαίων Κειμένων, Τέχνης, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με πολλούς χάρτες, συλλογή 5.000 διαφανειών αρχαιολογικών χώρων και έργων.