ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1992

Εκπαιδευτικά Βίντεο Ιδρύματος Λαμπράκη | 1992

Διάρκεια: 3 έτη

Σειρά  σαράντα (40) εκπαιδευτικών βίντεο τα οποία αναφέρονται στην αρχαία ελληνική Ιστορία, βυζαντινή Ιστορία, την Αστρονομία, τη Βιολογία και τη Χημεία. Τα βίντεο αυτά έχουν διανεμηθεί δωρεάν σε 1.100 δημόσια γυμνάσια και λύκεια στην Ελλάδα.

Οδηγός Παλιννοστούντος Πολίτη | 1992

Διάρκεια: 1 έτος

Οδηγός Παλιννοστούντος Πολίτη

Το Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων δημιούργησαν ένα πληροφοριακό σύστημα για το σημερινό πρόσωπο της Ελλάδας, ανεπτυγμένο σε σειρά πέντε (5) ταινιών βίντεο με έντυπο συνοδευτικό υλικό.

Περιεχόμενο Πληροφοριακού Συστήματος :

1) Γεωγραφική θέση της Ελλάδας (έκταση, πληθυσμός και κατανομή του, αστικά κέντρα κ.λπ.) - διοικητικό και πολιτικό Σύστημα (οργάνωση και λειτουργία της Πολιτείας, διοικητική οργάνωση του Κράτους) - Διεθνείς Σχέσεις (ένταξη σε Διεθνείς Οργανισμούς, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, κ.λπ.)

2) Οικονομικό και Νομισματικό Σύστημα (μορφή της Οικονομίας, Τραπεζικό Σύστημα κ.λπ.) - Επαγγελματική κατάρτιση και Απασχόληση (ανά κλάδο, περιοχή, ειδικά προβλήματα Παλιννοστούντων, ανεργία κ.λπ.)

3) Εκπαίδευση και Έρευνα (βαθμίδες Εκπαίδευσης, καθεστώς φοίτησης, ενίσχυση επιστημονικής έρευνας κ.λπ.)

4) Δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών (ατομικά/κοινωνικά/πολιτικά δικαιώματα, φορολογικό καθεστώς, κ.λπ.) - Παλιννοστούντες και παροχές.

5) Υγεία - Περίθαλψη - Πρόνοια - Ασφάλιση (υγειονομική/νοσοκομειακή περίθαλψη, ασφαλιστικοί φορείς, συντάξεις, κ.λπ.)

ΣΑΠΦΩ : Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό | 1992

Διάρκεια: 2 έτη

ΣΑΠΦΩ: Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Η δραστηριοποίηση του Ιδρύματος Λαμπράκη στον τεχνολογικό τομέα των πολλαπλών μέσων (Multimedia) έχει ως σημείο αναφοράς τη συμμετοχή του στο έργο STRIDE «ΣΑΠΦΩ: Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό». Η συμμετοχή αυτή συνίσταται καταρχήν στο συντονισμό του πακέτου εργασίας που αφορά την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης της Βυζαντινής Ιστορίας, σε CD-ROM, με τη χρήση της τεχνολογίας DV-I, για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Ελληνικής Ιστορίας στο Λύκειο.

ΠΕΡΣΕΥΣ | 1992

ΠΕΡΣΕΥΣ

Το Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Τμήμα Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard υλοποιούν το πρόγραμμα «ΠΕΡΣΕΥΣ». Το πρόγραμμα αυτό διευκολύνει τη μελέτη της αρχαϊκής και κλασικής Ελλάδας και παρέχει μεγάλη επιλογή τρόπων μελέτης αρχαίων κειμένων, Τέχνης, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, μέσα από πολλούς χάρτες, και τη συλλογή 5.000 διαφανειών από αρχαιολογικούς χώρους και προγράμματα.