ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2014

Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία: εκσυγχρονισμός και συστηματοποίηση του πλαισίου εφαρμογής | 2014

Το Ίδρυμα Λαμπράκη εκπονεί μελέτη του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των θεσμών της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας στην Ελλάδα, σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες υλοποίησης σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών και σε σύγκριση με τα αντίστοιχα συστήματα χωρών που έχουν δοκιμάσει και υιοθετήσει προσεγγίσεις, οι οποίες θεωρούνται διεθνώς ως καλές πρακτικές. Στόχος είναι η πρόταση νέου πλαισίου εφαρμογής της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, με βασικό προσανατολισμό την ενίσχυση και διασφάλιση της ποιότητας, της κινητικότητας και της ευελιξίας, τη διεύρυνση των ευκαιριών και δυνατοτήτων που προσφέρονται σήμερα στους νέους, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών και άλλων πόρων και την ανάδειξη των ωφελειών που προκύπτουν από την ανάπτυξη και συστηματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος θα αποτελέσουν χρήσιμο υλικό στα χέρια ερευνητών και εκείνων που χαράσσουν τις σχετικές πολιτικές.

Ενίσχυση και αναβάθμιση της τεχνογνωσίας για τον Αγροτουρισμό | 2014

Μελέτη για την ενίσχυση και αναβάθμιση της τεχνογνωσίας για τον Αγροτουρισμό

 

Στο πλαίσιο της συμβολής του στην ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας και σε συνέχεια του έργου που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια ο Χρήστος Λαμπράκης στον Αγροτουρισμό, το Ίδρυμα Λαμπράκη πραγματοποίησε μελέτη αναφοράς, προς αξιοποίηση από κάθε ενδιαφερόμενο Έλληνα πολίτη, που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί συστηματικά στο χώρο.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more