Υποβολή βιογραφικού EUROPASS

1) Προσωπικές πληροφορίες

Καταχωρήστε τα προσωπικά σας στοιχεία κατωτέρω.
Υπενθύμιση: Τα πεδία που μένουν κενά αφαιρούνται αυτομάτως.
Ημερομηνία γέννησης
Επώνυμο (-α)
Όνομα (-τα)
Διεύθυνση
Οδός / αριθμός
Πόλη
Ταχυδρομικός κώδικας
Χώρα
Τηλέφωνο (-α)
Κινητό τηλέφωνο
Φαξ
email
Υπηκοότητα
Φύλο
Φωτογραφία
jpeg max 200KB

2) Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης

Αναφέρετε την επιθυμητή θέση εργασίας / τομέα απασχόλησης.
Υπενθύμιση: Τα πεδία που μένουν κενά αφαιρούνται αυτομάτως.
Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης

3) Επαγγελματική πείρα

Περιγράψτε την επαγγελματική πείρα σας, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη θέση, συμπληρώνοντας τα πεδία κατωτέρω. Αποθηκεύστε κάθε εγγραφή κάνοντας κλικ στο «Αποθήκευση». Υπενθύμιση: Τα πεδία που μένουν κενά αφαιρούνται αυτομάτως.
Από
Έως
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες
Επωνυμία και διεύθυνση εργοδότη
Επωνυμία
Οδός / αριθμός
Πόλη
Ταχυδρομικός κώδικας
Χώρα
Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου
Αποθήκευση
Κατάλογος των επαγγελματικών εμπειριών σας

4) Εκπαίδευση και κατάρτιση

Περιγράψτε την εκπαίδευση και κατάρτισή σας, αρχίζοντας από τον πιο πρόσφατο κύκλο σπουδών, συμπληρώνοντας τα πεδία κατωτέρω. Αποθηκεύστε κάθε εγγραφή κάνοντας κλικ στο «Αποθήκευση». Υπενθύμιση: Τα πεδία που μένουν κενά αφαιρούνται αυτομάτως.
Από
Έως
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες
Oργανισμός που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση
Επωνυμία
Είδος
Οδός / αριθμός
Πόλη
Ταχυδρομικός κώδικας
Χώρα
Επίπεδο κατάρτισης με βάση την εθνική ή διεθνή ταξινόμηση
Τομέας εκπαίδευσης
Κατάσταση εκπαίδευσης και κατάρτισης
Αποθήκευση
Κατάλογος εκπαίδευσης

5) Γλώσσα (-ες)

Περιγράψτε τις γλωσσικές σας δεξιότητες ως εξής:
1.Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες): αναφέρετε τη/τις μητρική/ές σας γλώσσα/ες
2.Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες): για κάθε γλώσσα που θέλετε να περιγράψετε, αναφέρετε τη γλώσσα, συμπληρώστε τα πεδία που αφορούν το επίπεδο και κάνετε κλικ στο «Αποθήκευση».

Για να επεξεργαστείτε μια γλώσσα, κάντε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο στον πίνακα «Κατάλογος γλωσσών»
Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες)
Αναφέρετε τη/τις μητρική/ες σας γλώσσα/ες
Αναφέρετε τη γλώσσα
Κατανόηση
Προφορική
Γραπτή (ανάγνωση)
Ομιλία
Επικοινωνία
Προφορική έκφραση
Γραφή
Αποθήκευση
Κατάλογος άλλων γλωσσών

6) Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες

Περιγράψτε τις ατομικές σας δεξιότητες και ικανότητες συμπληρώνοντας τα πεδία κατωτέρω.
Υπενθύμιση: Τα πεδία που μένουν κενά αφαιρούνται αυτομάτως.
Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες
Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες
Τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες
Δεξιότητες πληροφορικής
Καλλιτεχνικές δεξιότητες και ικανότητες
Άλλες δεξιότητες και ικανότητες
Άδεια οδήγησης

7) Πρόσθετες πληροφορίες και παραρτήματα

Αναφέρετε κάθε άλλη σχετική πληροφορία ή/και τον κατάλογο των εγγράφων που επισυνάπτονται στο βιογραφικό σας. Υπενθύμιση: Τα πεδία που μένουν κενά αφαιρούνται αυτομάτως.
Πρόσθετες πληροφορίες
Παραρτήματα

8) Υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης

9) Αποθήκευση βιογραφικού σημειώματος

Σημειώσεις προκήρυξης:

Συμπληρώστε ότι σημειώσεις υπάρχουν που αφορούν το ενδιαφέρον σας για τη συγκεκριμένη προκήρυξη.

Αποστολή